تصویر عنوان

پژوهش

آزمایشگاه

فعالیت کارگاهی

هنر و خلاقیت

مطالعه و تحقیق

آزمایشگاه

آزمایشگاه مدارس یکی از مکان هایی است که بچه ها میتوانند در آن تمام استعداد و هنر خود را استفاده کنند و با دیدن و کشف موارد جدید به سمت علم جذب شوند. درون آزمایشگاه انواع مختلفی از وسایل علمی و مقاطع میکروسکوپی است که میتوان با استفاده از آن ها خیلی از کنجکاوی های درون ذهن کودکان را پاسخ داد و باعث یادگیری هرچه بیشتر آن ها شد

فواید آن شامل:

  1. محتوا بخشیدن به متن دروس.
  2. درک نکات درسی، توضیح عملی و تفهیم به دانش آموزان.
  3. آزمایشگاه نقش کمک درسی و تقویتی را ایفا می‌کند و این فرصت را به بچه‌ها می‌دهد تا ماهیت علم را فراگیرند.
  4. پیشرفت و پیشبرد مهارت‌های علمی و عملی در انجام دادن آزمایش است.

آزمایشگاه

آزمایشگاه مدارس یکی از مکان هایی است که بچه ها میتوانند در آن تمام استعداد و هنر خود را استفاده کنند و با دیدن و کشف موارد جدید به سمت علم جذب شوند. درون آزمایشگاه انواع مختلفی از وسایل علمی و مقاطع میکروسکوپی است که میتوان با استفاده از آن ها خیلی از کنجکاوی های درون ذهن کودکان را پاسخ داد و باعث یادگیری هرچه بیشتر آن ها شد

فواید آن شامل:

  1. محتوا بخشیدن به متن دروس.
  2. درک نکات درسی، توضیح عملی و تفهیم به دانش آموزان.
  3. آزمایشگاه نقش کمک درسی و تقویتی را ایفا می‌کند و این فرصت را به بچه‌ها می‌دهد تا ماهیت علم را فراگیرند.
  4. پیشرفت و پیشبرد مهارت‌های علمی و عملی در انجام دادن آزمایش است.

هنر و خلاقیت

مدرسه محیطی برای یادگیری و تربیت نسل آینده است. اگر محیط مدرسه تشویق کننده خلاقیت باشد، نسل آینده انسان‎هایی خلاق خواهند بود. بنابر این اگر مدرسه به این موارد اهمیت میدهد بیشتر برای افزایش خلاقیت و ساخت آینده ای بهتر است.

البته باید به این مورد هم توجه کرد که کودکان استعداد های زیادی دارند و با این روند حتی ممکن است استعداد خود را بیش از پیش شکوفا کنند و متوجه آن شوند و در راهی که مدنظر دارند قدم بردارند.

مجموعه مدارس مسد سعی دارد تمام تلاش خود را به کار گیرد تا فرزندان شما را شاد کرده و استعداد آنان را کشف کند و بتواند با وجود فعالیت هایی مثل هنر و خلاقیت آینده ی بهتری برای آنان بسازد

هنر و خلاقیت

مدرسه محیطی برای یادگیری و تربیت نسل آینده است. اگر محیط مدرسه تشویق کننده خلاقیت باشد، نسل آینده انسان‎هایی خلاق خواهند بود. بنابر این اگر مدرسه به این موارد اهمیت میدهد بیشتر برای افزایش خلاقیت و ساخت آینده ای بهتر است.

البته باید به این مورد هم توجه کرد که کودکان استعداد های زیادی دارند و با این روند حتی ممکن است استعداد خود را بیش از پیش شکوفا کنند و متوجه آن شوند و در راهی که مدنظر دارند قدم بردارند.

مجموعه مدارس مسد سعی دارد تمام تلاش خود را به کار گیرد تا فرزندان شما را شاد کرده و استعداد آنان را کشف کند و بتواند با وجود فعالیت هایی مثل هنر و خلاقیت آینده ی بهتری برای آنان بسازد

هنر و خلاقیت

مدرسه محیطی برای یادگیری و تربیت نسل آینده است. اگر محیط مدرسه تشویق کننده خلاقیت باشد، نسل آینده انسان‎هایی خلاق خواهند بود. بنابر این اگر مدرسه به این موارد اهمیت میدهد بیشتر برای افزایش خلاقیت و ساخت آینده ای بهتر است.

البته باید به این مورد هم توجه کرد که کودکان استعداد های زیادی دارند و با این روند حتی ممکن است استعداد خود را بیش از پیش شکوفا کنند و متوجه آن شوند و در راهی که مدنظر دارند قدم بردارند.

مجموعه مدارس مسد سعی دارد تمام تلاش خود را به کار گیرد تا فرزندان شما را شاد کرده و استعداد آنان را کشف کند و بتواند با وجود فعالیت هایی مثل هنر و خلاقیت آینده ی بهتری برای آنان بسازد

مطالعه و تحقیق

علاقه به مطالعه که امری فطری و درونی است کم و بیش دز تمام کودکان با هر موقعیت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی خانواده وجود دارد و باید آن را در جهت مثبت و متناسب با نیازها و رغبتهای هر فرد هدایت کرد.

با توجه به اینکه یکی از وظایف آموزش و پرورش ایجاد عادت به مطالعه مستمر در دانش‌آموزان است و از طرفی نقشی که مطالعه مدام در شکل‌گیری شخصیت انسان دارد به اهمیت نقش والدین و مدرسه و جامعه در این امر مهم پی می‌‌بریم هدف آموزش و پرورش به معنای واقعی گذشته از تعلیم و تدریس، جستجو و کنکاش در روح دانش‌آموزان برای درک ذوق و استعدادهای نهفته آنان و رهبری این استعدادها به سوی کمال است.

مطالعه و تحقیق

علاقه به مطالعه که امری فطری و درونی است کم و بیش دز تمام کودکان با هر موقعیت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی خانواده وجود دارد و باید آن را در جهت مثبت و متناسب با نیازها و رغبتهای هر فرد هدایت کرد.

با توجه به اینکه یکی از وظایف آموزش و پرورش ایجاد عادت به مطالعه مستمر در دانش‌آموزان است و از طرفی نقشی که مطالعه مدام در شکل‌گیری شخصیت انسان دارد به اهمیت نقش والدین و مدرسه و جامعه در این امر مهم پی می‌‌بریم هدف آموزش و پرورش به معنای واقعی گذشته از تعلیم و تدریس، جستجو و کنکاش در روح دانش‌آموزان برای درک ذوق و استعدادهای نهفته آنان و رهبری این استعدادها به سوی کمال است.

فعالیت کارگاهی

با توجه به این موضوع که همه چیز را نمیتوان به صورت تئوری آموخت گاهی لازم است برای برخی از مسائل، دانش آموزان را به کار و فعالیت کارگاهی و عملی تشویق کرد تا کار را دیده و به صورت کاملا زنده آن را انجام دهند.

فعالیت کارگاهی باعث میشود تفکر کودکان در هنگام کار دچار چالش شود و آن ها با باز تر شدن ذهنشان بتوانند خیلی از کنجکاوی های خود را حل کنند. این نوع فعالیت ها به دانش آموزان کمک میکند که بیشتر استعداد خود را بشناسند و برای آن تلاش کنند. همچنین باعث افزایش خلاقیت آن ها نیز میشود.

فعالیت کارگاهی

با توجه به این موضوع که همه چیز را نمیتوان به صورت تئوری آموخت گاهی لازم است برای برخی از مسائل، دانش آموزان را به کار و فعالیت کارگاهی و عملی تشویق کرد تا کار را دیده و به صورت کاملا زنده آن را انجام دهند.

فعالیت کارگاهی باعث میشود تفکر کودکان در هنگام کار دچار چالش شود و آن ها با باز تر شدن ذهنشان بتوانند خیلی از کنجکاوی های خود را حل کنند. این نوع فعالیت ها به دانش آموزان کمک میکند که بیشتر استعداد خود را بشناسند و برای آن تلاش کنند. همچنین باعث افزایش خلاقیت آن ها نیز میشود.

سرکار خانم سیمین کاشانی

معاونت پژوهش مسد

چشم انداز

” سلام دوست خوب من!
می دونی علم چیه؟؟؟

دانشمندان در کاوش های علمی حول یک موضوع یا برای تامین یک هدف مطالبی را گردآوری می کنند .

سعی کردیم با چالش های زیادی که امسال توی تدریس متفاوت علوم با سال های قبل؛ کتاب کارها و یا حتی یک روز خوش با علوم داشتیم؛ تا حد زیادی مسیر رسیدن به بسیاری از ناشناخته ها رو مهیا کنیم.

پس تو هم جستجو کن؛ آزمایش کن؛ بپرس؛ تا به هر آنچه باید بدانی و ذهنت را مشغول کرده برسی. جای تو آن اوجی است که من انتظارش را دارم.
یادت نره اگه تو بخواهی حتما می تونی “

سرکار خانم سیمین کاشانی

معاونت پژوهش مسد

چشم انداز

” سلام دوست خوب من!
می دونی علم چیه؟؟؟

دانشمندان در کاوش های علمی حول یک موضوع یا برای تامین یک هدف مطالبی را گردآوری می کنند .

سعی کردیم با چالش های زیادی که امسال توی تدریس متفاوت علوم با سال های قبل؛ کتاب کارها و یا حتی یک روز خوش با علوم داشتیم؛ تا حد زیادی مسیر رسیدن به بسیاری از ناشناخته ها رو مهیا کنیم.

پس تو هم جستجو کن؛ آزمایش کن؛ بپرس؛ تا به هر آنچه باید بدانی و ذهنت را مشغول کرده برسی. جای تو آن اوجی است که من انتظارش را دارم.
یادت نره اگه تو بخواهی حتما می تونی “

با ما در تماس باشید